بيمه اتومبيل

شركت بيمه اميد كوثر به‌منظور جبران زيان‌هاي مالي و جاني ناشي از حوادث خودرو بيمه‌نامه‌هاي زير را صادر مي‌كند.

شركت بيمه كوثر به منظور جبران زيان هاي مالي و جاني ناشي از حوادث خودرو بيمه نامه هاي ذيل را صادر مي كند .

بيمه شخص ثالث

در اين بيمه‌نامه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، مسئول جبران خسارت‌هاي مالي و جاني هستند كه بر اثر حوادث وسيله نقليه يا محموله‌هاي آن‌ها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود. اين بيمه‌نامه جنبه اجباري دارد و دارنده وسيله نقليه، بايد مسئوليت خود را نزد يكي از شركت‌هاي بيمه واجد شرايط بيمه كند.

بيمه بدنه اتومبيل

در بيمه‌نامه بدنه، وسايل نقليه بيمه‌شده در مقابل خطرهاي اصلي اعم از حادثه، سرقت، آتش‌سوزي، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار مي‌گيرد. در اين بيمه‌نامه، علاوه بر موارد يادشده و با پرداخت حق بيمه اضافي و مطابق شرايط و مقررات مندرج در اين بيمه‌نامه، موارد زير هم مي‌تواند تحت پوشش قرار گيرد.

  • خطر سرقت درجا (قطعه‌هاي اصلي و اضافي)
  • خطرهاي ناشي از بلاياي طبيعي
خسارت ناشي از شكست شيشه به‌تنهايي