بيمه‌هاي عمر و سرمايه‌گذاري

 

بيمه‌هاي عمر و سرمايه‌گذاري با هدف آرامش خيال امروز، رفاه بازنشستگي و نيز تأمين مالي بازماندگان به منظور كسب درآمد پايدار و تأمين نيازهاي اساسي آتي و پر‌هزينه خانواده ارائه مي‌گردد. اين بيمه‌نامه يك سرمايه‌گذاري بلند‌مدت بدون ريسك و با سود علي‌الحساب است كه هر فرد دورانديش با يك برنامه‌ريزي مناسب اقتصادي و پس‌انداز تدريجي مي‌تواند دوران بازنشستگي خود را به دوران طلايي آسايش و آرامش تبديل كند.

برخي از مزاياي بيمه عمر و سرمايه‌گذاري

 
در صورت فوت، هم اندوخته و هم سرمايه خطر فوت به ذينفع (ذينفعان) پرداخت مي‌شود.
مشمول قانون انحصار وراثت نمي‌باشد
وام: بدون نياز به تشريفات خاص و ضامن از اندوخته‌ بيمه عمر
هم مبلغ اندوخته بيمه‌نامه و هم خسارت پرداختي مشمول ماليات نمي‌باشد
پوشش فوت ناشي از حادثه/ نقص عضو حادثه /بيماري‌هاي خاص/ از كار افتادگي
سود تضمين شده