بيمه‌هاي مسئوليت

 

هر شخصي ممكن است به سبب انجام عملي يا ترك عملي موجب زيان اشخاص شود. براساس قاعده حقوقي و فقهي ((لاضرار)) هر كس زياني به ديگران وارد كند، مسئول جبران آن است مگر آن‌كه ثابت شود زيان حاصل به فعل يا ترك فعل مسئول مربوط نبوده يا خارج از اراده او بوده يا به حكم قانون صورت گرفته است. به عبارت ديگر، اشخاص گاهي ناخواسته به‌صورت مستقيم يا غير‌مستقيم، باعث آسيب يا زيان ديگران مي‌شوند. قانون اين حق را به زيانديدگان داده كه از عامل زيان مطالبه خسارت كند. بيمه‌هاي مسئوليت ، خدمتي است براي افرادي كه ناخواسته باعث زيان ديگري شده‌اند و اكنون در معرض مطالبه خسارت قراردارند.

اشخاصي كه مطالبه خسارت مي‌كنند يا بدون اين‌كه قراردادي با عامل زيان داشته باشد مي‌خواهند از حق قانوني خود استفاده نمايند يا قراردادي با عامل زيان داشته‌اند كه به دليل عدم ايفاي تعهد از سوي طرف مقابل ، اكنون ادعاي خسارت دارند. خسارت‌هاي نوع اول با بيمه‌هاي مسئوليت مدني و خسارت‌هاي نوع دوم با بيمه مسئوليت قراردادي پوشش داده مي‌شود.

انواع بيمه‌هاي مسئوليت

 
بيمه مسئوليت توليد‌گنندگان كالا و محصولات
بيمه مسئوليت مدني كارفرما مقابل كاركنان
بيمه مسئوليت شركت‌هاي حمل و نقل
بيمه مسئوليت مدني عمومي
بيمه مسئوليت مدني حرفه‌اي

بيمه هاي مهندسي

بیمه هاي مهندسي با تحت پوشش قراردادن پروژه هاي در حال ساختيا در دوره بهره برداري ، تضمين كننده سرمايه در بخش عمومي و خصوصي است و مي توان آن را عامل مهمي در جهت رونق چرخه اقتصادي كشور دانست.در اين نوع بيمه تمامي خسارت ناشي از حادثه ، در حين اجراء يا بهره برداري از طرح هاي عمراني زير بنايي ، عمليات نصب يا مونتاژ را تحت پوشش قرار مي دهد و خسارت هاي مادي وارد بر مورد بيمه و غرامت ناشي از مسئوليت مدني دست اندر كاران اجرايي در قبال اشخاص ثالث را جبران ميکند

بيمه هاي باربري

در اين نوع از بيمه، بيمه گر متعهد ميشود تا در مقابل حق بيمه اي كه از بيمه گذار دريافت مي نمايد خسارات وارده به كالاي مورد بيمه در جريان عادي حمل و نقل را با در نظر داشتن پوششهاي خريداري شده جبران نمايد.
  • انواع بيمه نامه هاي باربري
  • انواع بيمه نامه هاي باربري
  • .بيمه نامه باربري صادراتي
  • بيمه نامه باربري وارداتي
  • بيمه نامه باربري ترانزيتي