معرفی واحد تحقیق، توسعه و کنترل کیفیت

وظیفه اصلی این واحد طراحی و تولید ابزارهای پایه مورد نیاز سامانه های تولیدی و همچنین نظارت و کنترل کیفیت فرآیند تولید است.
  • توسعه سامانه گزارش ساز پویا (چشم انداز: یکی از سه سامانه گزارش ساز برتر کشور)
  • توسعه سامانه مدیریت فرآیند (چشم انداز: یکی از پنج سامانه گزارش ساز برتر کشور)
  • توسعه سامانه فرم ساز
  • توسعه سامانه مدیریت امنیت (چشم انداز: یکی از سه سامانه گزارش ساز برتر کشور)
  • طراحی و تولید سامانه مدیریت قراردادها
  • استقرار نظام جامع کنترل کیفیت
  • ممیزی و مرور کد و اسناد تدوین شده به منظور افزایش بهره وری و کاهش انحراف در طراحی و تولید
  • تدوین طرح خط تولید نرم افزار مبتنی بر توسعه منابع انسانی به صورت برونسپاری