معرفی واحد بیمه و سلامت

این واحد به منظور ایجاد یک واحد تخصصی در حوزه کسب و کار بیمه گری و تولید سامانه های حوزه بیمه و سلامت ایجاد گردیده است.

  • تکمیل سامانه صندوق بیمه نیروهای مسلح در فاز تولید و استقرار
  • پروژه الكترونيكي نمودن خدمات سازمان های بازنشستگی ، خدمات درمانی و بیمه کوثر
  • تجارت الکترونیکی و ارائه خدمات بیمه های بازرگانی از طریق اینترنت و بدون حضور فیزیکی
  • توسعه شبکه بازاریابی اینترنتی خدمات بیمه ای و سلامت
  • طراحی مرکز داده سلامت و بیمه نیروهای مسلح
  • تولید و توسعه نرم افزار هسته بیمه های اجتماعی (core insurance)
  • توسعه شبکه اجتماعی سلامت و بیمه