معرفی واحد مدیریت داخلی

این واحد که به تازگی در مدیریت فنی ایجاد گردیده است، به عنوان بازوی اجرایی دفتر مدیریت پروژه ایفای نقش نموده و برخی از فرآیندهایی که پس از تعریف، تدوین و تثبیت در دفتر مدیریت پروژه به منظور پیگیری اجرا و کنترل به آن سپرده می شود.


  • پیگیری فرآیندهای گزارش دهی و کنترل پروژه
  • جذب نیروی متخصص و کار آزموده با فرآیند جذب و آزمون های نظام مند