معرفی واحد تولید

واحد تولید عهده دار ایجاد و تولید برنامه های سفارشی مشتری در این شرکت می باشد. در این قسمت نیروهای متخصص با تلاش بی وقفه در صدد تولید برنامه های نرم افزاری و سامانه های در خواستی از سوی کارفرما بود و تمام تلاش خود را در جهت کسب رضایت مشتری نموده اند.
تعداد همکاران تلاشگر در این بخش 24 نفر می باشد.