معرفی واحد مدیریت پروژه

این واحد از خرداد ماه 1395 تاسیس و زیر نظر مدیریت ارشد واحد فنی اداره می شود. و با استفاده از استانداردهای بین المللی مدیریت پروژه اقدام به برنامه ریزی و کنترل پروژه داخلی و واحد اجرایی فنی می نماید. دفتر مدیریت پروژه از ده حوزه استاندارد PMBOK تاکنون به 6 حوزه مدیریت زمان، هزینه، ذینفعان، کیفیت، ریسک و منابع انسانی ورود نموده است.  • توسعه پرسنل و برگزاری آموزش های مستمر
  • برگزاری سمینارهای علمی و به اشتراک گذاری دانش پرسنل
  • توسعه حوزه های کاربری استاندارد PMBOK (تثبیت فرآیندهای موجود و ورود به فرآیندهای جدید)
  • پرورش مدیران پروژه و ارتقا توانمندی کارکنان